คาดหวัง

การไม่คาดหวังก็คือการคาดหวังอย่างหนึ่ง คาดหวังว่าจะไม่ต้องผิดหวังกับการคาดหวัง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *